Mersin Agropark | Cocoon Türkiye

Home Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Yönelik Avantajlar

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Yönelik Avantajlar

Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabilirler, 

Bölgede yer alan girişimcilerin, bölgede yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan; yazılım, tasarım veya ürünlerden elde edilen kazançları, 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır,

Bölgede kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge projeleri ile ilgili çalışmalarda/araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, yazılım gümrük vergisi ve her türlü değerli kâğıtlar sonucunda ortaya çıkan harçlardan 31.12.2028 tarihine kadar muafiyet,

Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, Ar-Ge çalışmalarında kullanacakları yazılım, malzeme ve makine/teçhizatların satın alımlarında %100 KDV muafiyeti

Makine ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilemez.

Teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılamaz veya elden çıkarılamaz.

Atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden belediyelerce atık su bedeli muafiyeti,

Bölgede yer alan girişimcilerin yürüttükleri yazılım ve/veya Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayıyla, Bölge dışında geçirdiği sürelere ait bu çalışmaları kapsamında elde ettikleri ücretlerinin; üniversite bünyesinde kadrolu olan öğretim elemanları için % 50’si, diğer Ar-Ge personeli için % 25’i gelir vergisinden müstesnadır.

Bölgede çalışmakta olan Ar-Ge ve destek personellerinin işveren prim hissesinin %50’si 5746 Sayılı Ar-Ge kanununa göre muaftır,

Bölgede çalışan; Ar-Ge/Tasarım ve destek personelinin (ar-ge personelinin %10’unu geçemez) maaşlarına yansıyan SGK işçi payı (%100 muafiyet), gelir vergisi (%100 muafiyet) ve damga vergisi (%100 muafiyet) ile ilgili ücretler 31/12/2028 tarihine kadar her türlü vergiden/harçtan müstesnadır.